Mänguveski     Kontakt     Kodukord     Hoolekogu     Kasulik teave     Projektid     Teated     Viiteid  
 

VÕHMA LASTEAED MÄNGUVESKI  KODUKORD

 

Võhma lasteaed Mänguveski (edaspidi “Lasteasutuse“) kodukord on kinnitatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu otsusega (protokoll nr 4, 17. september, 2015.a) ja on kehtiv tagasiulatuvalt alates 01.09.2015.

 

1.      Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, tervisekaitsenõuetest koolieelsetele lasteasutustele, riiklikust õppekavast, lastekaitseseadusest, korrakaitseseadusest ja haldusmenetluse seadusest.

1.2.Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.

1.3.Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ning on välja pandud rühma stendidele.

1.4.Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5.Kodukorras esitatakse:

1.5.1.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, puudumisest teavitamise kord

1.5.2.      Lapse arengu, tervise ja heaolu toetamine

1.5.3.      Riietumine

1.5.4.      Mänguasjad

1.5.5.      Turvalisuse tagamine

1.5.6.      Toitlustamine ja lasteaia tasu

1.5.7.      Koostöö

                   

2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, puudumisest teavitamise kord:

2.1.Lasteaed on avatud kl 7.00-18.00.

2.2. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapsest on harjumisaeg erinev.

2.3. Lapsevanem informeerib rühma õpetajat kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

2.4.Soovitav on, et koolieelik (6-7 a laps) puuduks lasteaiast võimalikult vähe, et   omandada kooliminekul eeldatav koolivalmidus.

2.5.Lapsevanem toob lapse lasteaeda hiljemalt 8:15 või kokkuleppel õpetajaga

muul ajal, kuid nii, et see ei segaks lasteaia päevakava. Lapsele tullakse järgi hiljemalt 15 minutit enne tööpäeva lõppu.

2.6.Rühmadesse sisenemine ja väljumine toimub rühmale lähima välisukse kaudu.

2.7.Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühmas olevale lasteaia töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu lasteaia töötajalt. Pärast lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest nii lasteaia territooriumil kui ka vanematega toimuvatel ühistegevustel lapsevanem.

2.8.Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe kahtlusega vanemale või volitatud isikule. Rühma töötaja informeerib tekkinud olukorrast direktorit või politseid.

2.9.Lasteaia töötajal on õigus laps üle anda ainult tema vanematele või eelnevalt teavitatud volitatud isikule.

2.10.       Alaealisele antud volitus esitatakse rühma õpetajale iga õppeaasta algul lapsevanema poolt kirjalikult allkirjastatuna. Kui midagi muutub, on vanema kohus sellest koheselt lasteaeda teavitada.  Lasteaia töötajal on õigus põhjendatud kahtluse korral lapse turvalisuse huvides keelduda lapse üleandmisest volitatud isikule. Olukord lahendatakse juhtumipõhiselt.

2.11.       Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, proovib töötaja lapsevanemaga või volitatud esindajatega veel tund aega ühendust saada, teavitades sellest direktorit. Ühenduse ebaõnnestumisel teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse ametniku korralduste järgi.

2.12.       Lapsevanem  teavitab rühma töötajaid/asutust võimalikult kiiresti   lapse puudumisest ja puudumise kestvusest  telefoni vm kanalite kaudu.

 

3.      Lapse arengu, tervise ja heaolu toetamine:

3.1.Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

3.2.Lapse arengu tagamiseks on lasteasutuse ja perekonna vahel vajalik tihe koostöö, mis lähtub headest kommetest ja tavadest.

3.3.Üks kord aastas toimub lapse vanemaga arenguvestlus, mis on kohustuslik

vastavalt riiklikule õppekavale. Lapsevanemad osalevad lasteaia poolt korraldatavates ühistegevustes ja koosolekutel.

3.4.Esmakordselt last lasteaeda tuues informeerib lapsevanem direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

3.5.Lasteaeda tuleb ainult terve laps, kuna haige laps nakatab teisi lapsi ja lasteaia töötajaid.

3.6.Seadusega on keelatud anda lasteaeda kaasa ravimeid ja lubada neid lapsel iseseisvalt võtta.  Erandjuhtumite puhul (astma, allergia jms) on esitab vanem raviarsti poolt kinnitatud ettekirjutuse direktorile.

3.7.Kui laps haigestub lasteaias, võetakse lapsevanemaga kohe ühendust. Vajadusel helistatakse kiirabisse.

3.8.Nakkushaiguse korral teavitab direktor nakkusohust terviseametit ja lapsevanemaid, nimetamata seejuures nakkuskahtlustega laste nimesid.

4.      Riietumine:

4.1.Laps tuleb lasteaeda  pestult ja kammitult,  juuksed vajadusel kinnitatud.

4.2.Lapsel on kapis puhtad pabertaskurätid ja kamm, toas  ja õues mängimiseks sobivad riietus ja jalatsid, mis on:

·         lapsevanema poolt  märgistatud,

·         vastavad  aastaajale ja ilmastikutingimustele,

·         sobilikud toas- ja õuesoleku ajaks (vahetusriided – ja jalatsid, kummikud),

·         puhtad, terved (lukud; kingade, saabaste paelad jm) ning vastavad lapse kasvule,

·         sisejalatsid on libisemiskindla tallaga  ja kindlalt jalaspüsivad,

·         kaitseks ereda päikese ja tuule eest (peakate),

·         sobilikud võimlemistunniks (puuvillane särk ja lühikesed püksid).

4.3.Rühma töötajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks lastel tervisliku ja ohutu riietus (nt üleriietel ei ole pikki nööre, aasasid, takerduvat salli).

5.      Mänguasjad:

5.1.    Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte „ma ei ole kade ja luban teistel ka mängida oma mänguasjadega“.

5.2.Mänguasjal on  tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.

5.3. Kodust kaasavõetud mänguasjade eest lasteaiatöötajad ei vastuta.

5.4.Lastel ei ole lubatud lasteaeda kaasa võtta mobiiltelefone ja raha.

6.      Toitlustamine ja lasteaiatasu:

6.1.Lapsi toitlustatakse 3x päevas ning päevatasu kehtestatakse vastavalt lasteaia hoolekogu otsusele.

6.2.Lapsevanematel on võimalik soovi korral loobuda toidukordadest, teatades sellest rühmatöötajale, lasteaia üldtelefonile või e-lasteaia kaudu.

6.3.Toidukordadest üldse  loobumise lühim periood on 1 kuu.

6.4. Lastevanemate poolt kaetava osa määr on 5 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ja hakkab kehtima õppeaasta algusest (01. septembrist).

6.5.Kui perest käib valla lasteaias kaks või enam last, on pere vabastatud lastevanemate poolt kaetava osa tasumisest alates teisest lapsest.

6.6.Igal aastal võetakse uus palga alammäär aluseks 01. septembrist kuni järgmise aasta 31. augustini.

6.7.Lasteaiamaks tuleb tasuda  makseteatisele märgitud pangaarvele.

6.8.Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

6.9.Infot toiduraha ja kohatasu kohta saab Põhja-Sakala vallavalitsuse  raamatupidamisest, lasteaia direktorilt ja lasteaia kodulehelt.

6.10.       Vähekindlustatud pered saavad taotleda Põhja-Sakala valla sotsiaalnõunikult toetust lasteaiamaksu kulude katteks.

 

7. Turvalisuse tagamine:

7.1.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laste rühma hoonest ja territooriumilt lahkumine on lubatud koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal.

7.2.Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata on keelatud. Päeva lõpus nii rühmast kui ka õuest last koju viies teavitatakse sellest rühma töötajat, ehk öeldakse „HEAD AEGA!“.

7.3.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

7.4.Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad (panevad kinni)  enda järel välisukse ja väravad, et tagada laste turvalisus.

7.5.Lasteaia territooriumile ja ruumidesse on keelatud tulla lemmikloomaga.  

7.6.Lasteaia värava ette ei tohi parkida autosid, et tagada vajadusel sissepääs operatiivautodele. 

7.7.Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust ja päevakeskust teenindavad transpordivahendid.

7.8.Lasteaia territooriumil ja siseruumides on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Mänguväljak kontrollitud ja hooldatud  juhendite kohaselt.

7.9.Mänguväljaku- ja võimlemisatraktsioonidel viibivad lapsed täiskasvanu juuresolekul.

7.10.       Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

7.11.       Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat, lasteasutuse direktorit või majandusjuhatajat laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest asjaoludest.

7.12.       Jalgrattaga lapsel on kohustuslik kiivri olemasolu.

.

8.      Koostöö:

8.1.Kutsume lapse vanemat julgelt kaasa rääkima ja osalema meie lasteaia töös.

·         Lapsevanem jälgib oma lapse rühma infostendile väljapandud teateid ja  lasteaia kodulehekülge.

·         Lapsevanem informeerib arusaamatustest või probleemidest lasteaias esmalt rühma töötajat. Juhul, kui probleem ei lahene, pöördub lapsevanem abi saamiseks hoolekogu või direktori poole.

Hea koostöö lapsevanemate ja  lasteaia  vahel aitab kaasa  lapse kohanemisele ja igakülgsele arengule.